Regulamin

REGULAMIN

– Warunki Świadczenia Usług, Polityka Prywatności i Polityka Cookies –

– FutureNet Shop –

§1. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Portalu FutureNet Shop prowadzonego przez jego Usługodawcę – FutureNet LLC, Abdulla Al Fahed – 4, Office No. 210, Al Qusais second, Dubai, United Arab Emirates, posiadająca kapitał zakładowy $50 000, wpisana do rejestru pod numerem 781893, w związku z czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie oświadczenia należy kierować wyłącznie do tego podmiotu. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem: store@futurenet.club.

 1. Znajomość Regulaminu

Przystępując do korzystania z Portalu, Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług oraz że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.

 1. Zawarcie Umowy

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta i innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

 1. Ochrona prawna

Portal FutureNet Shop stanowi własność Usługodawcy, który jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich zamieszczonych treści, w całości lub w części. Nazwa Portalu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów właściwych przepisów prawa.

 1. Główne cechy świadczonych usług

Usługi świadczone w Portalu dotyczą w udostępnienia sklepu internetowego FutureNet, w tym w szczególności:

 • Informacje o dostępności i charakterystyce towarów;
 • Rejestracja konta, pozwalającego na składanie zamówień;
 • Wysyłanie informacji handlowych na temat oferty sklepu oraz ewentualnie innych stosownie do postanowień Regulaminu;
 • Udostępnienie metod płatności on-line;
 • Zawieranie umów sprzedaży wraz z realizacją zamówień.
 1. Sposób porozumiewania się

Klient ma możliwość skontaktowania się z klientem w drodze mailowej, za pośrednictwem adresu wskazanego w ust. 1.

 

§2. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

 1. Asortyment Sklepu

Sklep prowadzi sprzedaż koszulek, perfum, gadżetów reklamowych, akcesoriów, a także innych towarów uwidocznionych w asortymencie. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie https://www.store.futurenet.club/. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS, Procesor: 1 GHz, RAM: 1GB pamięci RAM     Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca, Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768, Sterowanie: klawiatura, mysz, łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) bądź Mozilla Firefox (min. wersja 10).

 1. Brak wad

Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć towary bez wad.

 1. Wypełnienie formularza

Przyjęcie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu, przez co dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W zamówieniu Klient dokonuje w szczególności wyboru zamawianych towarów, sposobu płatności oraz sposobu i miejsca dostawy.

 1. Dostępność formularza

Formularz zamówienia dostępny jest z poziomu zarejestrowanego konta jak i bez rejestracji, po wybraniu produktu i przejścia do koszyka celem realizacji zamówienia.

 1. Konto

Do dokonania zakupów w Sklepie nie jest konieczne posiadanie konta na platformie FutureNet.club, chyba że aktualna struktura techniczna Sklepu wskazuje inaczej. Klient płatności może dokonać poprzez doładowane konto online. W przypadku opłacenia zamówienia klient może 25% wartości produktów opłacić poprzez Media Point, które posiada na platformie FutureNet.club, w przypadku posiadania na nim konta.

 1. Niedostępność towarów

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klientowi przysługują następujące prawa:

 • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
 • odstąpienie od umowy – Klient może odstąpić od umowy.
 1. Rezygnacja z zamówienia

W przypadku rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od Umowy), jeżeli Klient dokonał wpłaty należności za towar cała kwota zostanie zwrócona.

 1. Zmiany w zamówieniu

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia zamówienia do realizacji, przy czym zmiana wymaga akceptacji Usługodawcy (potwierdzenia w odpowiedzi na przesłaną informację). Zmiany w zamówieniu mogą opóźnić jego realizację. Zmiany w zamówieniach, lub zmiany dotyczące adresu wysyłki, zwrotu płatności mogą być dokonywane przy pomocy dowolnego środka trwałego, w tym również poczty elektronicznej.

 1. Sprzedaż promocyjna

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 1. Sposób i termin zapłaty

Klient ma możliwość dokonania płatności według metod uwidocznionych w Sklepie, przy czym co do zasady płatności dokonywane są przy użyciu środków zgromadzonych na platformie FutureNet, przy możliwości wykorzystania w wysokości 25% wartości zamówienia Social Points. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem że po upływie tego czasu zamówienie może zostać anulowane.

 1. Czas wysłania towarów

Towar wysyłany jest w ciągu 14 dni roboczych. Zamówienie może być dostarczone według dokonanego wyboru przez Klienta.

 1. Treści cyfrowe

W sklepie mogą być sprzedawane treści cyfrowe na zasadach określonych w Regulaminie. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności klucze aktywacyjne jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.). Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§3. Ceny towarów i zwrot środków

 1. Waluta płatności

Wszystkie ceny towarów są wyrażone w dolarach amerykańskich oraz nie zawierają kosztów dostawy, która to określona jest w informacji szczegółowej o zamówieniu. Przewalutowanie, jeśli jest konieczne, dokonywane jest według kursów i zasad określonych w procesorach/systemach płatniczych. Koszty dostawy pokrywa kupujący. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie.

 1. Łączenie promocji

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 1. Zwroty należności

Zwrot należności następuje, co do zasady, na konto Użytkownika, na platformie FutureNet, jeśli z niego nastąpiła płatność.  Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. W przypadku zrealizowania płatności 25% wartości produktów, które klient opłacił poprzez Media Point, to również ta część zostanie zwrócona w postaci Media Point.

 1. Obciążenie

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej bądź innego środka elektronicznego, FutureNet może doliczyć dodatkową opłatę za powyższą transakcję w związku z jej realizacją zrealizowania, w tym w szczególności z uwzględnieniem kosztów wysyłki, cła i zwrotów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

 

§4. Reklamacje

 1. Adres do reklamacji

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona poprzez wysłanie pisma reklamacyjnego mailowo na adres: store@futurenet.club.

 1. Czas rozpatrzenia reklamacji

Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość odpowiedniej części uiszczonej ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.

 1. Platforma ODR

Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online  Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.  Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i  przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp  we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

 

§5. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. 14 dni na odstąpienie

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, wedle wzoru udostępnionego w załączniku. Prawo odstąpienia od Umowy dotyczy Klientów krajów, w których uprawnienie to dotyczy konsumentów, w tym w szczególności z zakresu Unii Europejskiej.

 1. Koszt odesłania

Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy. Koszt odesłania towaru ponosi klient.

 1. Czas dokonania zwrotu należności

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru bez kosztu dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Brak prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w zakresie umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  §6. Postanowienia końcowe

 1. Zgoda na przetwarzanie danych

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie FutureNet oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami dot. ochrony w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 1. Cel przetwarzania danych

W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 1. Prawo do wglądu i poprawiania

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 1. Spory (klauzula wyboru Sądu i Prawa)

Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy FutureNet, a Klientem podlegają przepisom prawa polskiego, bez względu na przepisy prawa kolizyjnego. Klient jest zobowiązany do rozwiązywania wszelkich sporów w stosunku do Usługodawcy wyłącznie w Sądzie właściwym dla FutureNet, tj. znajdującym się na Wyspach Marshalla. Klient zgadza się podlegać jurysdykcji tych sądów w zakresie rozstrzygania wszelkiego rodzaju sporów, chyba że właściwe przepisy prawa stanowią inaczej. W razie wątpliwości interpretacyjnych przy ustalaniu znaczenia postanowień niniejszego Regulaminu, przyznaje się decydujące znaczenie wersji polskiej.

 1. Odpowiednie stosowanie regulaminu FutureNet

W pozostałym zakresie nieuwzględnionym powyżej, stosuje się przepisy dot. polityki prywatności oraz polityki cookies zamieszczone w regulaminie platformy FutureNet.club, z którym to Klient ma obowiązek się zapoznać.